Malamulo ya BlackJack77

Kuti muteye bwino, mufunika ma cadi yali 21 po teya njuga. Njuga yapa intaneti munga iteye mweka nangu naba nzanu. Ija mashini yamene muteya nayo yapa intaneti, mufunika kuti mwaiwina. Konkelezani ma lamulo yali pansi apa, ngati mufuna ku wina ku njuga:

  • Chi mashini chamene muteya nacho pa intaneti chi zamipasani ma cadi ya bili
  • Mufunika ku ganiza ngati muza becha zingati ku nguga, elo munga yambe ku teya.
  • Mufunika ku ganizilapo ngati muza menya kamodzi, tubili olo ku gabanisa njuga.

Tikamba chani tikakamba ati

"Kumenya"mu becha ma cadi yenangu kuti yonse pamodzi yankale na mutengo 21.

"Kugabana" munga sanke iyi ngati muli nama cadi yabili yamene yalingana.

"kuyimilila" kusiya kuponya ma cadi. Munga chite so ngati muziba maningi kuti ma cadi yanu niyabwino kuchila yamene yalina compuyuta.

Malamulo yo wina ku njuga

Ngati muteya njuga, kompuyuta yamene muteya nayo pa intaneti iza lipila tubili olo tutatu. Ngati mwaiwina kompuyuta, ndiye iza lipila kulingana na mwamene mwa bechela. Koma ngati mwa becha mutengo ing'ono pali yamene muteyanayo kompuyuta, ndiye kuti mwa luza. Kulibe vamene vichitika ngati imwe na kompuyuta yamene muteya nayo mwa pasiwa njuga.

Malamulo ya njuga yafunika po teya pa intaneti chifukwa njuga yapa intaneti ima vuta ku chila njuga yamene munga teya naba nzanu.

Mutengo wama cadi ya njuga yafunika kuti muya zibe. Cho yamba, yonse ma cadi yali na mutengo yolembedwa kuchoka 2 kufika pa 10. Kuli cadi ya Mfumu imuna na mfumu ikadzi elo na Jack, ili yonse cadi ilina mutengo ten. Kuliko na cadi inangu ili na mutengo 11 olo 1. Iyi cadi ndiye ili na mpamvu maningi chifukwa inga mitandizene kuti mu wine musanga.

Inangu njila yo wina ku njuga, niyo gabanisa ma cadi yolembedwa A na 8. Iyi njila niya bwino chifukwa ilengesa kuti munkale na chansi yo wina, nangu mwenze kufunika ku luza.

Posakila njuga zabwino nabantu bamene bazibisisa kuteya njuga, muzanvela ku gemu niyo limba nangu siyo limba. Ndiye kuti chikamba chani kulimba nangu kusalimba kwa gemu? Kulimba kwa njuga kukamba kuti ma cadi yamene yali na ace elo yosalimba ikamba kuti cadi ya ace niyimodzi chabe.

Monga mwamene benangu bamene bateya njuga balinamalamulo, yaliko malamulo ya kopuyuta yamene muteya nayo. Ma cadi yonse yateyewa ninshi yayangana pansi.

Ngati muteya njuga kunyumba yanu, munga sanke ngati mufuna kuteya chabe olo nangu mufuna kuteyela ndalama. Ngati musobela ya furi, yenangu ma gemu yapa intaneti yanga milangizene ngati simu teya bwino.

Mukapunzila moteyela njuga munshemunshe, munga zizibilatu zamene mufuna ku becha po yamba kuteya. Ichi chikamba kuti munga zibe ngati munga beche ndalama zambili olo zing'ono kulingana na mwamene mwafunila.

Mo winila njuga

Kuli njila zitatu zowinila njuga. Ngati mulinama cadi yamene yafika ku 21 po becha, munga wine olo ngati cadi yamene ulinayo, ifika pafupina 21 olo ngati compuyuta yamene myteya nayo ili nama cadi yopitilila pa 21.

Mungafune kudziba ngati muntu angazi wina lyonse njuga? Zoona, ni choncho muntu angazi wina lyonse ku njuga bati kufunika kuti muzipenda ma cadi elo nopunzila nzelu zau curuku pama cadi.

Ushe muganizapo ngati munga wine bwanji njuga kulibe kupenda ma cadi? Njila yamene munga konke nikuti munga tantamike ma cadi ya ace. Munga beche ndalama zambili ngati mulina cadi ya ace.

popup

Landirani bonasi yochititsa chidwi kuchokera ku Casino pa intaneti

€150